top of page
Search
 • Writer's pictureดา วนิดา

Digging a fish pond How to break even


การขุดบ่อเลี้ยงปลา คืออะไร

การขุดบ่อเลี้ยงปลา คือ การสร้างบ่อสำหรับเลี้ยงปลา โดยขุดดินให้เป็นแอ่งหรือสระน้ำ บ่อเลี้ยงปลาสามารถขุดด้วยมือหรือเครื่องจักรก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและงบประมาณ บ่อเลี้ยงปลาที่ดีควรมีความลึกอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปลาและป้องกันปลากระโดดออก บ่อควรมีทางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเสียออกและเติมน้ำใหม่ได้สะดวก

ประโยชน์ของวิธีขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้แก่

 • เป็นแหล่งอาหารและรายได้

 • ช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศ

 • ช่วยลดมลภาวะทางน้ำ


ขั้นตอนการขุดบ่อเลี้ยงปลา มีดังนี้

 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ควรเป็นพื้นที่ราบเรียบ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเสีย

 2. เตรียมพื้นที่ให้สะอาดและปราศจากวัชพืช

 3. คำนวณขนาดบ่อที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับชนิดปลาและจำนวนปลาที่จะเลี้ยง

 4. ขุดบ่อตามขนาดที่กำหนด โดยใช้จอบและเสียมหรือเครื่องจักร

 5. ปรับสภาพบ่อ โดยปรับระดับน้ำให้เหมาะสมและเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

 6. ปล่อยปลาลงบ่อ


การดูแลบ่อเลี้ยงปลา มีดังนี้

 • หมั่นตรวจสภาพน้ำและเติมน้ำใหม่เมื่อจำเป็น

 • ให้อาหารปลาอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

 • หมั่นตรวจสุขภาพปลาอย่างสม่ำเสมอ

 • กำจัดวัชพืชและศัตรูของปลา

การเลี้ยงปลาในบ่อเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย เนื่องจากสามารถเลี้ยงปลาได้หลากหลายชนิดและขนาด โดยไม่จำกัดพื้นที่มากนัก อย่างไรก็ตาม การทำบ่อเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีและรอบคอบ


การเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าพลาสติกการดูแลปลา เป็นวิธีการเลี้ยงปลาที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย ลงทุนไม่สูง และสามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปี

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าพลาสติก มีดังนี้

 1. เตรียมบ่อผ้าพลาสติก เลือกบ่อผ้าพลาสติกที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการเลี้ยง บ่อควรมีความลึกอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปลาและป้องกันปลากระโดดออก

 2. ปรับสภาพบ่อ ก่อนปล่อยปลาลงบ่อ ควรปรับสภาพบ่อให้เหมาะสม โดยปรับระดับน้ำให้เหมาะสมและเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

 3. ปล่อยปลาลงบ่อ ควรปล่อยปลาลงบ่อในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อให้ปลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ รูปแบบการขุดบ่อเลี้ยงปลา

 4. ให้อาหารปลา ควรให้อาหารปลาอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อาหารปลาดุกที่นิยมใช้ ได้แก่ อาหารปลาสำเร็จรูป อาหารปลาสด เช่น ปลาป่น กุ้งฝอย และหนอนแดง

 5. ดูแลรักษาบ่อ ควรหมั่นตรวจสภาพบ่อและสภาพแวดล้อมรอบบ่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำและโรคภัยไข้เจ็บ


ขุดบ่อเลี้ยงปลามีข้อเสีย ดังนี้

 • มีค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อ ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ่อ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลา

 • ต้องใช้แรงงานมาก การขุดบ่อเลี้ยงปลาต้องใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในการขุด ซึ่งอาจใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน

 • เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การขุดบ่อเลี้ยงปลาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ดินถล่ม หินหรือกรวดหล่นใส่ ไฟฟ้าดูด เป็นต้น

 • อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ หากไม่ดูแลรักษาบ่อเลี้ยงปลาอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ เช่น น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เป็นต้น

3 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page